www.umax.cz
 
 
 
  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ UMAX
 


1.       Záruční doba je 24 měsíců.
2.       Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
3.       Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, nebo v servisním středisku společnosti UMAX.
4.       Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
5.       Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním.
6.       Reklamace může být odmítnuta, je-li neoprávněná. Jde o ty případy, kdy prodávající za reklamovanou vadu či jiný rozpor s kupní smlouvou neodpovídá (§ 616 odst. 3 ObčZ)
7.       Za rozpor s kupní smlouvou není považováno:
-          opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, plastových částí, znečištění prachem-zejména ucpání chladiče procesoru)
-          rozpor způsobený kupujícím (závady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením - zejména poškození plastových dílů výrobku, vniknutí cizích látek (tekutina) do přístroje, používání nebo instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškození elektrostatickým výbojem)
8.       Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
9.       Prodávající neručí za plnou kompatibilitu rozšiřujících zařízení, které byly pořízeny na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není toto zařízení schváleno prodávajícím.
10.   Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních podmínkách.
11.   Tyto Záruční podmínky nabývají účinnosti 1.3.2006.

 
  POZÁRUČNÍ SERVIS - podmínky a ceník
  REKLAMAČNÍ ŘÁD

   
Copyright © 2013 UMAX, Všechna práva vyhrazena.