www.umax.cz
 
 
 
  REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

 

1.       Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po dodání tak,
aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
2.       Kupující je povinen takto zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Taktéž vady,
které se projevily později, je kupující povinen ihned oznámit prodávajícímu.
3.       Kupující může uplatňovat reklamaci buď u svého prodejce nebo přímo v autorizovaném
servisním středisku. Reklamace v servisním středisku je možná pouze s RMA číslem.
Číslo je přidělováno automaticky na základě vyplnění „žádosti o přidělení RMA“ na stránkách
http://rma.umax.cz.
4.       Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží a tím oprávněnost
reklamace.
5.       Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (např. nebyly splněny podmínky
záruky, příčinou bylo znečištění vnitřku přístroje prachem - ucpané chlazení, nebo polití tekutinou,
závada byla nahlášena omylem atp.), může prodávající požadovat uhrazení skutečných nákladů, které
mu vznikly v souvislosti s vyřízením neoprávněné reklamace.
6.       Lhůta pro vyřízení reklamace je dána obecně platnými právními předpisy (ObčZ a ZOS), pokud se
prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
7.       Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.3.2006.
8.       V případě nákupu zboží přes e-shop koncovým zákazníkem a jeho vrácení během zákonné lhůty 14 dní zpět dodavateli může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s expedicí zboží (náklady na přepravu apod.).

 
  POZÁRUČNÍ SERVIS - podmínky a ceník
  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ UMAX

   
Copyright © 2013 UMAX, Všechna práva vyhrazena.